Vedtægter

for Fonden Kultur- og Aktivitetshuset

 

§ 1, Navn
Fondens navn er ”Fonden Kultur- og Aktivitetshuset i Gassum f.m.b.a”.

 

§ 2, Stifter
Fondens stifter er foreningen: PIF – Purhus Idrætsforening.

 

§ 3, Hjemsted
Fonden har hjemsted i Randers Kommune

 

§ 4, Formål
Fondens formål er at etablere og drive Kultur- og Aktivitetshuset i Gassum, der ved udleje kan stilles til rådighed for motionsfremmende idrætsaktiviteter, kulturelle, foreningsmæssige, erhvervsmæssige og private formål samt støtte idrætsaktiviteter og andre almennyttige formål for områdets beboere. Fonden skal følgelig udvikle og tilpasse Kultur- og Aktivitshuset i Gassum løbende.

 

§ 5, Grundkapital
Grundkapitalen andrager ved stiftelsen kr. 300.000,00, der er indbetalt kontant.
 
Grundkapitalen er den 23. april 2012 forøget med 255.756 kr., således at grundkapitalen herefter udgjorde 555.756 kr.
 
Grundkapitalen er 17. april 2013 forøget med 1.169.978 kr., således at grundkapitalen herefter udgør 1.725.743 kr.
 
Grundkapitalen er 24. april 2014 forøget med 530.330 kr., således at grundkapitalen herefter udgør 2.256.073 kr.
 
Grundkapitalen er på bestyrelsesmødet den 26. oktober 2016 forøget med 260.000 kr., således at denne herefter udgør 2.516.073 kr.
 
Grundkapitalen er på bestyrelsesmødet den 26. juni 2017 forøget med 52.500,00 kr., således at denne herefter udgør 2.568.573 kr.

 

§ 6, Særlige rettigheder
Det er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder.

 

§ 7, Bestyrelsen

7.1  Bestyrelsen er fondens øverste myndighed.

7.2  Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen.

2 er på valg i ulige år og 3 i lige år.

Purhus Idrætsforenings bestyrelse udpeger 2 medlemmer.

Aktivitetsforeningen for Gassum og omegn udpeger 2 medlemmer.

Bestyrelsen i fonden udpeger 1 medlem. Genvalg kan finde sted.

7.3  Hvis et bestyrelsesmedlem, som er udpeget af de respektive bestyrelser, udtræder af fondens bestyrelse i valgperioden, indtræder en ny suppleant udpeget af de respektive bestyrelser i stedet for den medlem frem til det tidspunkt, den udtrædende er valgt.

7.4  Bestyrelse i fonden er til enhver tid ansvarlig for, at mindst et medlem af fondens bestyrelse er uvildig og dermed uafhængig af stifteren.

 

§ 8, Fondens ledelse

8.1  Bestyrelsen har den overordnet ledelse af fonden og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og eventuel kasserer.

8.2  Bestyrelsen afholder mindst 4 bestyrelsesmøder pr. år.

8.3  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

8.4  Referat fra bestyrelsesmøder indføres i fonden protokol, der føres som beslutningsprotokol.

8.5  Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke vederlag for bestyrelseshvervet.

8.6  Bestyrelsen kan antage og afskedige daglig leder og andet personale og træffeer aftaler om eventuelle ansættelsesforhold, vederlag m.v..

8.7  Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til forretningsordenen. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

 

§ 9, Tegning

9.1  Fonden tegnes af formanden med et andet bestyrelsesmedlem.

9.2  Ved køb, salg eller pansætning af fast ejendom tegnes fonden af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.3  Fonden hæfter alene med sin formue for forpligtilser, som bestyrelsen på lovlig vis indgår aftaler om.

 

§ 10, Regnskab og revision

10.1  Fondens regnskabsår er kalenderåret.
10.2  Første regnskabsår løber fra fondensstiftelse til den 31.12.2011.
10.3  Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller autoriseret revisor.

 

§ 11, Overskud

11.1  Årets overskud anvendes til at fremme fondens formål,  jf. § 4.
11.2  Bestyrelsen er dog berettiget til at foretage fornødenhenlæggelser til konsolidering af formuen til senere opfyldelse af fondens formål.

 

§ 12. Vedtægtsændringer

12.1  Fondens vedtægter kan ændre i bestyrelsen ved to af hinanden afstemninger med almindeligt stemmeflertal. Såfremt fondens formål foreslås ændret, skal bestyrelsen i Purhus Idrætsforening have lejlighed til at udtale sig, før fondens indgiver endelig indstilling om ændringer til endelig godkendelse til Fondsmyndigheden.
12.2  Ændringerne meddeles Randers Kommune og brugerne til orientering.

 

§ 13. Fondens opløsning

13.1  Beslutning om fondens opløsning kan kun vedtages ved enstemmighed i bestyrelsen efterfulgt af enten to ordinære eller en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling i Purhus Idrætsforening, hvor beslutningerne skal være vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer.
13.2  De vælgende skal forinden have fået oplyst den foreslåede opløsning.
13.3  Opløsningen skal tillige forelægges Randers Kommune, idet Randers Kommune dog ikke kan modsætte sig en eventuel godkendt opløsning, som er sket efter den foreskrevne procedure og som godkendt af Fondsmyndigheden.
13.4  Besluttes fondens opløsning, skal der på den anden ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling i Purhus Idrætsforening vælges en likvidatorer til at forestå opløsningen.
13.5  I tilfælde af fondens opløsning skal en eventuel formue anvendes til støtte for motionsfremmende eller kulturelle aktiviteter- eller andre beslægtede foreningsmæssige eller almennyttige formål, jfr. § 4.

 

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. oktober 2016

 

KAhuset_vedtaegter_underskrift_2015